Vedtægter for FC Fjordbold

§1. Navn og tilhørsforhold
§1.1 Foreningens navn er Futsal Club Fjordbold (FC Fjordbold)
§ 1.2 Foreningens Motto er Voliamo in Gregge – Forza Fjordbold (Vi flyver i flok)
§1.3 Foreningens hjemsted: Frederikssund Kommune

§2. Formål
§2.1 Foreningens formål er at danne rammerne om en social futsalklub. FC Fjordbold vil trods sportslige mål ikke gå på kompromis med de sociale værdier. FC Fjordbold vil arbejde for udbredelsen af futsal som indendørs sport i Danmark. Dette vil ske via afholdelsen af minimum et årligt futsalstævne, samt ved at deltage aktivt i promoverende futsalaktiviteter, både som arrangør, deltager og medhjælpere. Foreningen bygger på demokratiske værdier, og har generalforsamlingen som øverste myndighed. For at sikre et fælles foreningsarbejde omkring FC Fjordbolds aktiviteter, samt give alle medlemmer en indsigt i glæderne ved et velfungerende foreningsarbejde, vil alle interesserede medlemmer blive placeret i et underudvalg, dette skal sikre en konstant udvikling af FC Fjordbold og dennes aktiviteter, samt at alle medlemmer opnår et ejerforhold til foreningen. Dette skal også sikre at foreningens medlemmer uddannes i at være demokratiske medborgere, der tager ansvar for eget liv og for samfundet.

§3. Medlemskab
§3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål. Kampdeltagelse kan dog kun sikres gennem aftaler med de enkelte hold.
§3.2 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, eller på anden måde bringer foreningen i miskredit kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

§4. Generalforsamlingen
§4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed
§4.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.
§4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning, samt godkendelse heraf
3. Bestyrelsens fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf
4. Indkomne forsalg. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
§4.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning mindst 2/3 af stemmerne.
§4.5 Alle medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret

§5. Foreningens bestyrelse
§5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen
§5.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
§5.3 Formand og kasserer vælges for perioder af to års varighed. Der vælges formand i lige år og kasserer i ulige år. De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.
§5.4 Bestyrelsen vælger selv næstformand og vælger selv forretningsorden.

§6. Tegningsret
§6.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved en af disses forfald kan foreningen tegnes af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
§6.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
§6.3 Ved beløb under 3.000 kr. kan kassereren alene underskrive.

§7. Kontingent
§7.1 De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
§7.1 Ud over kontingentet er det de enkelte holds medlemmer der dækker turnerings gebyrer. Hvilket også afspejles i et lavt årligt kontingent.

§8. Ekstraordinær generalforsamling
§8.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 173 af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er indgået ønske om det.

§9. Regnskab og økonomi
§9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret
§9.2 Det revidere regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne sammen med dagsorden for den kommende generalforsamling.
§9.3 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
§9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§10. Opløsning
§10.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Foreningen vil desuden opløses hvis der ikke kan dannes en fuld bestyrelse.
§10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens meler overdrages til almennyttige formål.